Safe Environment Vietnamese

Những tin tức trong Parish Bulletin Inserts cần kèm vô tờ Thông Tin của Giáo Xứ về việc Trình Báo/
Tố Cáo Những Tệ Nạn Ngược Đãi Lạm Dụng và Điện Thoại Trả Lời Khẩn Cấp của Tổng Giáo Phận Oklahoma.
Parish Bulletin Inserts

ĐỂ TRÌNH BÁO/TỐ CÁO NHỮNG HÀNH VI BẤT CHÍNH ĐÃ XẢY RA HAY NGHI NGỜ VỀ SỰ NGƯỢC ĐÃI/LẠM DỤNG HOẶC HẤT HỦI/BỎ BÊ CÁC TRẺ EM

 

 GỌI NGAY CHO    

 

CƠ QUAN BẢO VỆ NHÂN QUYỀN CỦA OKLAHOMA

 

 OKLAHOMA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES STATEWIDE ABUSE HOTLINE  

 

1-800-522-3511   

TRÌNH BÁO/TỐ CÁO LÀ ĐIỀU BẮT BUỘC NẾU NẠN NHÂN DƯỚI 18 TUỔI

ĐỂ TRÌNH BÁO/TỐ CÁO NHỮNG HÀNH VI BẤT CHÍNH ĐÃ XẢY RA HAY NGHI NGỜ VỀ SỰ NGƯỢC ĐÃI/LẠM DỤNG HOẶC HẤT HỦI/BỎ BÊ KHI CÓ DÍNH LÍU ĐẾN NHÂN VIÊN TRONG TỔNG GIÁO PHẬN OKLAHOMA HAY ĐẠI DIỆN CỦA NHÀ THỜ CÔNG GIÁO (NHÂN VIÊN CỦA GIÁO HỘI), GỌI NGAY CHO TỔNG GIÁO PHẬN QUA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP (THE ARCHDIOCESAN PASTORAL HOTLINE):   

 (405) 720-9878  

 Hay  

 Văn Phòng Đại Diện Toà Thánh  

 1-800-721-5651 ext. (số nối kết) 139

  Để bảo đảm sự an toàn của các trẻ em và để xoa dịu vết thương lòng của các nạn nhân, Tổng Giáo Phận Archdiocese of Oklahoma City cũng thiết lập một đường dây điện thoại khẩn cấp Abuse of Minors Pastoral Response Hotline (Điện Thoại Trả Lời Khẩn Cấp của Tổng Giáo Phận về những Tệ Nạn Ngược Đãi đối với Trẻ Em) để nhận những trình báo/tố cáo và cũng như lắng nghe về bất cứ vấn đề nào có liên quan đến một trong những thành viên của giới tu sĩ hay nhân viên trong các giáo xứ mà có những hành vi bất chính, hành hạ, vi phạm, lạm dụng các trẻ em và những người yếu thế đã từng xảy ra trong quá khứ cũng như hiện tại. Chuyên Viên Tư Vấn của Tổng Giáo Phận Giúp Đỡ các Nạn Nhân (VAC), với bằng cấp chuyên môn, sẽ trả lời trực tiếp tất cả những ai gọi tới số điện thoại trên và họ sẽ xin được gặp trực tiếp với cá nhân đó nếu người đó muốn. VAC cũng sẽ hướng dẫn bạn cách làm thủ tục để đơn kiện tới Tổng Giáo Phận, cũng như sắp xếp một buổi họp với Đức Tổng Giám Mục hay người đại diện của Ngài và sắp đặt với chuyên viên tâm lý của Địa Phận.  

  Những trường hợp báo cho Tổng Giáo Phận qua đường dây Điện Thoại Khẩn Cấp Archdiocesan Pastoral Hotline sẽ được giữ kín, ngoại trừ:  

   Mọi trường hợp khảnghi vềsựvi phạm, lạm dụng cơthểhay quấy nhiễu tình dục mà có liên quan tới trẻem dưới tuổi vịthành niên hay những người yếu thếđều được báo cho CơQuan Bảo VệNhân Quyền của Oklahoma (Oklahoma Department of Human Services Hotline 1-800-522-3511. Đy là điều bắt buộc theo Luật của Tiểu Bang Oklahoma.  

   Mọi trường hợp khảnghi vềsựvi phạm, lạm dụng cơthểhay quấy nhiễu tình dục khi có dính líu đến nhân viên trong Tổng Giáo Phận Oklahoma đều được trình báo và đối chứng thích đng tới những người có thẩm quyền trong Tổng Giáo Phận. Đy là luật của Tổng Giáo Phận.  

  Cần nhấn mạnh lại một lần nữa, gọi ngay cho đườg dây Đện Thoại Khẩn Cấp củ CơQuan Bảo VệNhân Quyền của Oklahoma (the Oklahoma Department of Human Services Statewide Abuse Hotline): 1-800-522-3511.Trình báo với CơQuan Bảo VệNhân Quyền DHS là đều bắt buộc nếu nạn nhân là trẻem dưới tuổi vịthành niên hay người yếu thế. Thêm vào đ, những điều khác bạn cũng có thểlàm:  

  Liên lạc ngay với cơquan pháp lý (chẳng hạn nhưcảnh sát địa phương).  

   Liên lạc ngay với cơquan bảo vệtrẻem tại địa phương, luật sư tư nhân hay hội thiện  

 

HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÁO NHỮNG HÀNH VI NGƯỢC ĐÃI/LẠM DỤNG HOẶC HẤT HỦI/BỎ BÊ CÁC TRẺ EM  

 Cần phải báo ngay cho Cơ Quan Bảo Vệ Nhân Quyền của Oklahoma (The Oklahoma Department of Human Services) qua đường dây Điện Thoại Khẩn Cấp về bất cứ ai có những hành vi bất chính hoặc những hành động khả nghi về sự hành hạ, vi phạm, lạm dụng cơ thể hay hất hủi, bỏ bê bất cứ trẻ em nào hay những người dưới 18 tuổi.  

CƠ QUAN BẢO VỆ NHÂN QUYỀN CỦA OKLAHOMA

 

OKLAHOMA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES

 

1-800-522-3511

 

  Luật của Oklahoma bắt buộc mỗi người dân phải có trách nhiệm trình báo sự ngược đãi, vi phạm, lạm dụng hay hất hủi bỏ bê những người trẻ dưới 18 tuổi. Điều Luật số 10A Okla.Stat., Section 1-2-101.  

 Liên lạc ngay với cơquan pháp lý (cảnh sát), những người có thểgiúp đểđiền đơn tốcáo những hành vi vi phạm luật pháp.  

 Liên lạc ngay với cơquan bảo vệtrẻem tại địa phương, luật sưtưnhân, hội thiện nguyện hay chuyên viên tâm lý.  

Nếu nghi can hay tình nghi có dính líu đến những hành vi bất chính vi phạm, lạm dụng hay hất hủi trẻ em là một trong những người trong giới tu sĩ, thầy phó tế, thiện nguyện viên hay là nhân viên trong giáo xứ hay là bất cứ cá nhân nào đại diện cho Nhà Thờ Công Giáo (Nhân Viên của Giáo Hội), hay là chính bản thân bạn là nạn nhân, gọi ngay cho Tổng Giáo Phận qua đường dây Điện Thoại Khẩn Cấp (the Archdiocesan Pastoral Hotline):  

 (405) 720-9878

 Hay      

Văn Phòng Đại Diện Toà Thánh  

1-800-721-5651 ext. (số nối kết) 139

 Chuyên Viên Tư Vấn của Giáo Phận Giúp Đỡ các Nạn Nhân (the Archdiocesan Victims Assistanace Coordinator), gọi tắt là VAC sẽ trả lời trực tiếp những ai gọi tới số điện thoại trên và họ sẽ xin được gặp trực tiếp với cá nhân đó nếu người đó muốn. VAC cũng sẽ hướng dẫn bạn cách làm thủ tục để đưa đơn kiện tới Tổng Giáo Phận, cũng như sắp xếp một buổi họp với Đức Tổng Giám Mục hay người đại diện của Ngài và sắp đặt với chuyên viên tâm lý của Địa Phận. Những trường hợp được báo qua Điện Thoại Trả Lời Khẩn Cấp của Tổng Giáo Phận Archdiocesan Pastoral Hotline sẽ được giữ kín, ngoại trừ: 

 

 VAC sẽbáo cho CơQuan Bảo VệNhân Quyền của Oklahoma (Oklahoma Department of Human Services Hotline 1-800-522-3511) những trường hợp khảnghi vềsựvi phạm, lạm dụng cơthểhay quấy nhiễu tình dục mà có liên quan tới trẻem dưới tuổi vịthành niên hay những người yếu thếnếu chưa được trình báo.

 

  Mọi trường hợp khảnghi vềsựvi phạm, lạm dụng cơthểhay quấy nhiễu tình dục khi có dính líu đến nhân viên trong Tổng Giáo Phận Oklahoma đều được trình báo và đối chứng thích đng tới những người có thẩm quyền trong Tổng Giáo Phận. Đy là luật của Tổng Giáo Phận.

Hãy Nhớ: Nếu nạn nhân hay người có thểlà nạn nhân của sựhất hủi, vi phạm, lạm dụng cơthểhay quấy nhiễu tình dục là trẻem dưới tuổi vịthành niên (18 tuổi), Luật của Oklahoma bắt buộc mỗi người dân phải có trách nhiệm gọi cho CơQuan Bảo VệNhân Quyền của Oklahoma (the Oklahoma Department of Human Services Hotline) qua đường dây Điện Thoại Khẩn Cấp:

 

1-800-522-3511.