Easter Vigil 2013

 Easter Vigil at St. John Nepomuk church in Yukon, 2013. Photos by Cara Koenig/Sooner Catholic.